• Belgian Dutch (v1.28)
 • Belgian French (v1.28)
 • Czech (v1.28)
 • Danish (v1.28)
 • Dutch (v1.28)
 • English (Australia) (v1.28)
 • English (Canada) (v1.28)
 • English (New Zealand) (v1.28)
 • English (United Kingdom) (v1.28)
 • English (United States) (v1.28)
 • Finnish (v1.26)
 • French (v1.28)
 • French (Canada) (v1.28)
 • German (v1.28)
 • Italian (v1.28)
 • Norwegian (v1.27)
 • Polish (v1.26)
 • Russian (v1.23)
 • Spanish (v1.28)
 • Swedish (v1.28)
 • Swiss French (v1.27)
 • Swiss German (v1.27)