• Arabic (v6.03)
 • Czech (v6.03)
 • Danish (v11.01)
 • Dutch (v11.01)
 • English (Australia) (v11.01)
 • English (Canada) (v11.01)
 • English (New Zealand) (v11.01)
 • English (South African) (v11.01)
 • English (United Kingdom) (v11.01)
 • English (United States) (v11.01)
 • Finnish (v11.01)
 • French (v11.01)
 • French (Canada) (v11.01)
 • German (v11.01)
 • Hebrew (v11.01)
 • Icelandic (v3.01)
 • Italian (v11.01)
 • Japanese (v11.01)
 • Lithuanian (v6.05)
 • Norwegian (v11.01)
 • Polish (v11.01)
 • Portuguese (v6.03)
 • Russian (v11.01)
 • Spanish (v11.01)
 • Swedish (v11.01)